+ 32 (0) 2 899 92 40 info@vjn-legal.be

Voorwaarden van de tussenkomst


VOORSCHOTTEN: door VJN&A betaalde voorschotten voor rekening van de cliënt


Voorschotten zijn uitgaven die voor uw rekening worden gedaan door uw advocaat.

Deze omvatten met name de bedragen betaald aan de gerechtsdeurwaarders, griffies, administraties (met name de administratie van de hypotheken of het kadaster), gerechtsdeskundigen, technisch raadslieden, gespecialiseerde confraters, vertalers enz.

Voorschotten die op die manier voor rekening van de cliënt worden betaald, worden door deze laatste tegen kostprijs terugbetaald.


KOSTEN : dekking van de materiële lasten van het kantoor


Voor elk dossier worden volgende kosten in rekening gebracht :

Kosten van opening, samenstelling, afsluiting en archivering van een dossier

Forfait : 50,00 euro BTW excl.

Dit bedrag wordt in rekening gebracht bij de opening van het dossier.

Eens het dossier afgesloten, wordt het gedurende vijf jaar gearchiveerd.

Beheerskosten van het kantoor:

Dit zijn de vaste kosten voor de huur en de huurkosten, variabele kosten zoals onthaal- en secretariaatspersoneel, informatica, telefoon, post, diverse leveringen, …

Een gedeelte van deze kosten wordt in rekening van de cliënt gebracht op basis van een toegepaste index, in casu het aantal getypte bladzijden in het dossier ten titel van brief, e-mail, nota of procedureakte.

Per bladzijde: 10,00 euro BTW excl.

Verplaatsingskosten

Per afgelegde kilometer bij verplaatsingen buiten de Brusselse agglomeratie: 0,30 euro BTW excl.

Specifieke kosten

Het betreft kosten die, gelet op hun specifieke karakter, niet binnen de categorie van de kosten voor het beheer van het kantoor vallen en die geïndividualiseerd kunnen worden per dossier, zoals bijvoorbeeld hotelkosten of verplaatsingen per trein of vliegtuig indien het dossier een verre verplaatsing vereist, kosten voor aangetekende zendingen of per taxipost, specifieke kosten voor internationale communicatie of kosten voor de samenstelling van een procedurebundel.

Deze kosten worden gefactureerd aan kostprijs, waarbij de kosten voor samenstelling van een procedurebundel leiden tot een forfait van 25,00 euro BTW excl. per procedure.

Elke wijziging van hogervermelde kosten zal slechts van toepassing zijn nadat de cliënt hiervan op de hoogte gebracht is.


ERELONEN : vergoeding van de prestaties van de advocaat


Wat dekken de erelonen?

De erelonen vormen de brutovergoeding van de advocaat, waarvan de materiële kosten die niet gedekt worden door de rechtstreeks in rekening van de cliënten gebrachte kosten, moeten worden afgetrokken, net als de verschuldigde belastingen, alle sociale lasten van welke aard ook en de professionele bijdragen.

De erelonen dekken de verschillende prestaties die door de advocaat in het kader van het beheer van de hem toevertrouwde dossiers worden verwezenlijkt, zoals:

 • Consultatie met de cliënt in het kantoor, de onderneming of bij derden
 • Ingeven van dossiergegevens
 • Telefonische besprekingen met de cliënt
 • Studie van het dossier (inzage van een dossier, voorbereiding, vergaderingen)
 • Opzoekingen in rechtsleer en rechtspraak, juridische consultaties
 • Bepaling van de strategie
 • Ontvangst en studie van correspondentie (brieven, e-mails)
 • Opstellen van correspondentie en overeenkomsten
 • Opstellen van procedureakten (verzoekschriften, dagvaardingen, conclusies)
 • Formuleren, opstellen of meedelen van alle schriftelijke of mondelinge adviezen
 • Besprekingen en onderhandelingen met de tegenpartij en/of de tegenstrever
 • Besprekingen en onderhandelingen met de contracterende partijen
 • Afstapping ter plaatse en bijstand bij deskundigenonderzoeken, vergaderingen van vennootschappen
 • Tussenkomsten, vertegenwoordiging en pleidooien voor de diverse rechtbanken.

Hoe worden deze prestaties vergoed ?

Ons kantoor past een uurtarief toe dat varieert van 120,00 tot 210,00 euro BTW excl. volgens de complexiteit van het dossier, het belang ervan, de expertise van het kantoor in het betrokken domein en de financiële mogelijkheden van de cliënt.

Dit bedrag kan uitzonderlijk verhoogd worden, in bijzondere omstandigheden, zoals de hoogdringendheid van de te vervullen prestaties, en er kan een aanvulling voorzien worden die verbonden is met het resultaat.

Het uurtarief en de eventuele aanvullingen met betrekking tot het resultaat zullen op nauwkeurige wijze gedefinieerd worden in de cliëntenfiche die ondertekend wordt door de cliënt of in een specifiek schrijven dat hem gericht wordt.

Behoudens uitdrukkelijke tegenovergestelde aanduiding in deze fiche of dit schrijven, vormt het uurtarief dat als dusdanig bepaald wordt een gemiddeld tarief van toepassing voor elke tussenkomst van een advocaat van het kantoor, of hij nu vennoot, gegroepeerde, medewerker of stagiair is.

Elke latere wijziging van de financiële voorwaarden van onze tussenkomst zal pas effectief zijn nadat ze ter kennis van de cliënt gebracht is.

De hogervermelde diverse bedragen worden vastgesteld op 1 januari 2017 en zullen het voorwerp uitmaken van indexatie.

Hoe worden deze prestaties geëvalueerd?

Onder voorbehoud van eventuele bijzondere akkoorden worden de diverse prestaties van de vennoten, gegroepeerden of medewerkers omschreven in een overzichtsfiche met de vermelding van de tijd die er aan besteed werd, hier inbegrepen de tijd van de verplaatsing of de wachttijd die eraan verbonden is.

De betrokken advocaat registreert de exacte tijd die voor elke prestatie nodig was.

De tijd die besteed wordt aan de ontvangst, de analyse en het klasseren van correspondentie, van zijn cliënten of van derden, gericht aan de advocaat, wordt nochtans op forfaitaire wijze begroot op vier minuten per ontvangen correspondentiestuk met uitzondering van de analyse van brieven die door hun aard of omvang in werkelijke tijdseenheden in rekening gebracht moeten worden.

De tijd besteed aan het opstellen en het ondertekenen van een brief wordt eveneens op forfaitaire wijze begroot op acht minuten per verzonden stuk met uitzondering van brieven die, door hun aard of omvang, gelijk te stellen zijn met consultaties en op dat ogenblik in werkelijke tijdseenheden in rekening gebracht moeten worden.

Korte berichten die elektronisch gestuurd worden of faxen worden berekend aan vier minuten, zonder dat zij als kosten in rekening gebracht worden.

Eenvoudigweg door te sturen brieven of e-mails worden noch in erelonen, noch qua kosten aangerekend.


ANDERE INFORMATIE


BTW

De prestaties van de advocaten zijn onderworpen aan de BTW.

Bijgevolg worden de bedragen die ten titel van kosten en erelonen in rekening gebracht worden, vermeerderd met een bedrag van 21%.

Op voorschotten is deze vermeerdering echter niet van toepassing. Bepaalde voorschotten zoals kosten voor gerechtsdeurwaarders omvatten echter BTW die verschuldigd is aan derden. In deze gevallen en om de cliënten die onderworpen zijn aan de BTW, toe te laten deze aan derden betaalde BTW, af te trekken, wordt de factuur van deze laatsten opgesteld op naam van de cliënt, en in bijlage van de globale staat en kosten- en erelonen van de advocaat gevoegd.

Betaling van de kosten en erelonen

Om de grootst mogelijke transparantie te verzekeren en om de cliënt punctueel op de hoogte te houden, worden regelmatige en opeenvolgende tussentijdse staten gericht aan de cliënt, zodra de omvang van de uitgevoerde prestaties dit rechtvaardigt.

Bij het afsluiten van een dossier, wordt een laatste staat gericht aan de cliënt. Deze betreft het nog niet gefactureerde saldo, hier inbegrepen, voor zover zulke erelonen voorzien werden, het resultaatsafhankelijk ereloon dat overeengekomen werd met de cliënt.

Tussentijdse staten, evenals afsluitende staten, zijn betaalbaar binnen de vijftien dagen na hun verzending. Bij gebreke hiervan zal de advocaat het recht hebben zijn tussenkomst op te schorten.

Protesten met betrekking tot de staten van kosten- en erelonen moeten binnen dezelfde termijn ingeleid worden.

Bij ontvangst door het kantoor van fondsen die afkomstig zijn van derden voor rekening van de cliënt, aanvaardt deze laatste het beginsel van de schuldvergelijking met de staten van kosten- en erelonen die nog niet betaald werden.

Voorzienbaarheid van de globale kost van de tussenkomst van een advocaat

Door de mededeling van deze informatie, wenst ons kantoor een perfecte transparantie te verzekeren en een volledige leesbaarheid van de staten van kosten- en erelonen met betrekking tot de dossiers die aan de advocaten ervan worden toevertrouwd.

Dit neemt niet weg dat het meestal, helaas, onmogelijk is de globale kost van de tussenkomst van de advocaat te beoordelen voordat het dossier wordt beëindigd. Inzake geschillen, staat de omvang van de prestaties van de advocaat inderdaad in functie van de weerstand van de andere partij en deze kan redelijkerwijze niet ingeschat worden bij de opening van een dossier. Wanneer men rekening houdt met argumenten of stukken die in de loop van de procedure door de andere partij naar voor gebracht worden, kan een dossier dat zich bij aanvang niet als uitzonderlijk complex voordoet, belangrijke en onverwachte ontwikkelingen kennen. In de omgekeerde richting is het perfect mogelijk dat de andere partij niet alle argumenten inroept die redelijkerwijze verwacht konden worden, waardoor het verwachte werk herleid wordt.

De medewerking van de cliënt en zijn zin voor procedurele efficiëntie zijn eveneens factoren die een aanzienlijk belang hebben wanneer het erom gaat de tijd die aan een dossier gewijd wordt, te berekenen.

Onder deze – fundamentele – voorbehouden, is het nochtans niet strikt onmogelijk bepaalde informatie mee te geven met betrekking tot de verwachte aan een dossier te besteden tijd, rekening gehouden met de aard ervan en de eerste ontvangen elementen.

Vermits elk dossier specifiek is in dit opzicht, staan de advocaten van de associatie volledig tot uw beschikking om er met u over van gedachten te wisselen.

Toegang tot juridische bijstand

Hoewel kantoren als het onze inspanningen leveren om de aangerekende kosten gematigd te houden, is het mogelijk dat de middelen van bepaalde personen niet toestaan de kost van de tussenkomst te betalen.

In dit opzicht herinneren wij eraan dat er een stelsel van juridische bijstand bestaat dat volledig of gedeeltelijk gratis is.

Wie van dit stelsel gebruik wenst te maken, kan zich elke werkdag van 9.00 tot 11.00 uur zonder afspraak richten tot het Bureau voor Juridische Bijstand in Brussel in de Regentschapsstraat 63, verdieping (-1), 1000 Brussel (in de onmiddellijke nabijheid van het Justitiepaleis) en in juli en augustus op maandag, woensdag en vrijdag.

Alle bijkomende informatie, met name omtrent de voorwaarden voor toegang tot de juridische tweedelijnbijstand kunnen verkregen worden via de website http://www.baliebrussel.be/nl/kosteloze-rechtshulp/juridische-tweedelijnsbijstand.

Tussenkomst van een rechtsbijstandsverzekeraar

Soms wordt de cliënt gedekt door een rechtsbijstandsverzekering die de kosten en erelonen van de door hem geconsulteerde advocaat geheel of gedeeltelijk ten laste neemt. Er wordt herinnerd aan het belang dit mee te delen aan zijn advocaat en hem een kopie over te maken van de algemene en bijzondere voorwaarden van de verzekeringspolis.

Indien de cliënt gedekt wordt door zulke verzekering zal de advocaat hiermee contact opnemen en, voor zover deze verzekering akkoord gaat met zijn tussenkomst, rechtstreeks de tussentijdse staten van kosten- en erelonen, en de afsluitende staten, overmaken. Bij niet-betaling door de rechtsbijstandsverzekering, zullen deze staten van kosten- en erelonen gericht worden aan de cliënt, die er dan de betaling van dient te verzekeren onverminderd zijn eventuele rechten om er terugbetaling van te vorderen bij de maatschappij.