+ 32 (0) 2 899 92 40 info@vjn-legal.be

Het verkeersrecht werd aangepast

Op 8 februari 2018 heeft de Kamer het “Wetsontwerp ter verbetering van de verkeersveiligheid” goedgekeurd, dat de wetgeving verstrengt en verschillende juridische leemtes opvult.

– De Rechtbank zal voor wie vanaf 1 juni 2018 veroordeeld wordt omwille van het rijden onder invloed (met minstens 1,8 promille alcohol in het bloed, of in staat van herhaling met een alcoholconcentratie van tenminste 1,2 promille), verplicht de geldigheid van het rijbewijs moeten beperken tot “alle motorvoertuigen die uitgerust zijn met een alcoholslot”, gedurende minstens een jaar.

De geldboete kan verminderd worden met de (volledige of gedeeltelijke) kosten van de installatie en het gebruik van het alcoholslot in een voertuig en de kosten van het omkaderingsprogramma.

– Tot voor deze wetswijziging, kon het vermoeden dat de overtreding met een motorvoertuig ingeschreven op naam van een natuurlijk persoon, begaan was door de titularis van de nummerplaat van het voertuig, weerlegd worden met elk middel, zodat de houder van de kentekenplaat die bewees dat hij niet met het voertuig reed op het ogenblik van de overtreding, niet bestraft kon worden.

Volgens de nieuwe regelgeving kan de titularis van de nummerplaat dit vermoeden nog steeds weerleggen, maar hij is in dat geval verplicht de identiteit van de “onmiskenbare bestuurder” kenbaar te maken, behoudens in geval van diefstal, fraude of overmacht.

– In verkeerszaken bedroeg de verjaringstermijn slechts één jaar, behoudens in geval van rijden zonder rijbewijs, vluchtmisdrijf, en rijden in staat van alcoholintoxicatie, dronkenschap of onder invloed van verdovende middelen, in welk geval de verjaringstermijn drie jaar bedroeg.

Deze laatste uitzonderingen worden uitgebreid naar het rijden ondanks rijverbod en het rijden zonder het vereiste alcoholslot.

De “algemene” verjaringstermijn werd verdubbeld, zodat deze sedert 15 februari twee jaar bedraagt. De wetgever hoopt zo een einde te stellen aan de vaak voorkomende verjaring van de strafvordering in verkeerszaken.

– Omwille van dezelfde reden, voorziet de nieuwe wetgeving dat de verjaring van de strafvordering geschorst wordt voor een termijn van een jaar, indien de beklaagde de verzending van zijn zaak vraagt naar de andere taalrol. Hiermee hoopt de wetgever te vermijden dat misbruik gemaakt wordt van de taalwetgeving om de verjaring te bekomen.

De hogervermelde wetsbepalingen zijn in werking getreden op 15 februari 2018, met uitzondering van de bepalingen betreffende het alcoholslot, die op 1 juni 2018 in werking treden.