+ 32 (0) 2 899 92 40 info@vjn-legal.be

Automobilisten zullen een “reddingsstrook” moeten vrijmaken in geval van filevorming

Op 11 juni 2020 heeft de Kamer een wetsvoorstel goedgekeurd dat in de Wegcode (Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg) de notie van een “reddingsstrook” invoert.

Deze reglementering (die reeds bestaat in Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië en Hongarije) strekt ertoe bij filevorming te anticiperen op de doorgang van prioritaire voertuigen en de weggebruikers ertoe aan te zetten voldoende vrije ruimte te maken voor een vlotte doorgang, niet via de pechstrook, maar tussen twee rijstroken.

Het gebruik van de pechstrook leidt tot gevaarlijke situaties, veroorzaakt door de aanwezigheid van brokstukken op de pechstrook, stilstaande voertuigen, onderbroken pechstroken ter hoogte van bruggen, enzoverder.

De nieuwe notie wordt ingevoerd in de artikelen 2.70 en 9.8 van het K.B. van 1 december 1975 (de Wegcode).

De reddingsstrook wordt gedefinieerd als de vrije ruimte tussen twee rijstroken in een file die door de prioritaire voertuigen gebruikt kan worden wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt.

Concreet betekent dit dat op een tweevaksbaan bestuurders van de linkerrijstrook zoveel mogelijk uitwijken naar links en bestuurders van de rechterrijstrook zoveel mogelijk naar rechts of de pechstrook.

Wanneer de openbare rijweg bestaat uit meer dan twee rijstroken, begeven de bestuurders op de linkerrijstrook zich uiterst links en begeven de bestuurders op de andere rijstroken zich naar rechts, zodat naast de linkerrijstrook een reddingsstrook ontstaat

Deze nieuwe regel zal van toepassing zijn tien dagen na de publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad, die op heden nog niet is tussengekomen.